Anunturi

Anunt modificare alocație de hrana începând cu data de 01.10.2022

Anunt

————————————————————————————————————————

Lista posturi rezervate/vacante pentru anul scolar 2021-2022

Atasat Lista posturi rezervate/vacante pentru anul scolar 2021-2022.

————————————————————————————————————————

REZULTATE FINALE CONCURS ANGAJARE

Atasat rezultate finale concurs ingrijitoare. Click AICI

Atasat rezultate finale concurs spalatoreasa. Click AICI

—————————————————————————————————————————

REZULTATE PROBA INTERVIU ANGAJARE

Atasat aveti rezultatele probei de interviu pentru posturile de ingrijitoare– 20.10.2020. Click AICI

Atasat aveti rezultatele probei de interviu pentru postul de spalatoreasa– 20.10.2020. Click AICI

———————————————————————————————————————————–

REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS ANGAJARE

Atasat aveti rezultatele probei scrise concurs angajare din data de 19.10.2020.  Click  AICI

Eventualele contestatii se pot depune la secretariatul gradinitei in data de 20.10.2020, intre orele 9-11. 

La proba de interviu vor fi admise candidatele care au obtinut minim 50 de puncte.

Proba de interviu se va desfasura in data de 20.10.2020, incepand cu orele 15.00. 

In funcție de opțiunea de inscriere la concurs ( ingrijitoare sau spalatoreasa), candidatele vor sustine proba de interviu pentru posturile de ingrijitoare sau spălătoreasa:

– cine a optat doar pentru ingrijitoare susține interviu pentru ingrijitoare;

– cine a optat doar pentru spălătoreasă susține interviu pentru spalatoreasa;

– cine a optat si pentru îngrijitoare si pentru spalatoreasa sustine interviu si pentru ingrijitoare si pentru spălătoreasă.

————————————————————————————————————————————

IN ATENTIA CANDIDATELOR INSCRISE LA CONCURS

NR. 914 din 14.10.2020

IN ATENȚIA CANDIDATELOR ÎNSCRISE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR NEDIDACTICE

          Proba scrisă a concursului pentru ocuparea a 2 posturi de ingrijitoare și 1 post de spălătoreasă se va desfășura în data de luni, 19 octombrie 2020, orele 15.00 .

          Având în vedere condițiile epidemiologice actuale și numărul mare de dosare admise după proba de selecție a dosarelor, proba scrisă se va desfășura in AER LIBER ÎN CURTEA INTERIOARĂ A GRĂDINIȚEI.

          Accesul în spațiul de examen se va face începând cu orele 14.50, după  dezinfectarea și termometrizarea tuturor candidatelor. ( temperatura corporală nu trebuie sa fie mai mare de 37,3 C).

          Pe toată perioada derulării probei scrise se va purta MASCA DE PROTECȚIE.

          Nu se permite accesul cu bagaje, telefoane mobile si alte surse de inspirație.

          Durata probei scrise este de maxim 60 de minute.

          Pentru redactarea lucrării scrise se va utiliza doar pix de culoare albastră, care va fi adus de fiecare candidat.

          Pentru admiterea la proba de interviu, candidatele trebuie să obțină minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100.

          Selectarea candidatelor care vor ocupa posturile se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor ( probă scrisa+ interviu) si a opțiunilor din cererea de înscriere la concurs.

DIRECTOR,

Teodor Ionuț MINCIUNĂ

—————————————————————————————————————————-

Rezultate selectie dosare concurs

Atasat aveti rezultatele evaluarii dosarelor de concurs. Click aici.

——————————————————————————————————————————

ANUNT ANGAJARE

Nr. 848/25.09.2020

ANUNT

Grădinița cu Program Prelungit „FLOARE DE COLT”

Anunță concurs

Pentru ocuparea a 2 posturi ( 1 post de îngrijitor învățământ preșcolar IM/G+ 1 post spălătoreasă) perioada nedeterminata si 1 post ingrijitor pe perioada determinata

 în data de 19.10.2020

În conformitate cu H.G. nr. 1027/2014 pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,         

G.P.P „FLOARE DE COLT”  Piteşti

organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante ( 1 post de îngrijitor învățământ preșcolar IM/G+ 1 post spălătoreasă) pe perioadă nedeterminata si un post temporar vacant  de ingrijitor pana la 31.12.2021 sau pana la intoarcerea titularului pe post 

CONDIȚII DE PARTICIPARE  :

I.Condiții generale de înscriere și participare la concurs pentru ocuparea funcțiilor prevăzute in HG 286/2011, cu modificările si completările ulterioare , sunt:

–         Sa fie cetațean român;

–         Sa cunoască limba româna scris și vorbit;

–         Sa aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

–         Capacitate deplină de exercițiu;

–         Sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează , atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile medicale atestate ;

–         Sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte care l-ar face incompatibil cu funcția pentru care candidează;

–         Sa îndeplinească condițiile de studii cerute pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare si nedidactice, conform Legii nr.1/2011 cu modificările și competările ulterioare ;

I.Condiții specifice pentru ocupare postului de :

– 2 posturi vacante contractuale pe perioadă nedeterminată;

– 1 post temporar vacant contractual

  • nivelul studiilor:  – medii /generale ;

II. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:

–         OPIS in 2 exemplare

–         cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

–         copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

–         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

–         carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

–         cazierul judiciar și certificatul de integritate comportamentală sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, in aceasta situatie cazierul judiciar si certificatul de integritate comportamentală depunandu-se pana la data angajării;

–         adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

–         curriculum vitae.

–         Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

–         Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

–         Recomandare de la ultimul loc de munca, daca este cazul.

III. Probele de concurs:

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 09 octombrie 2020, ora 15.00, la sediul Grădiniței cu Program Prelungit FLOARE DE COLT.

Selecția dosarelor de înscriere : 12.10.2020  –  ora 11.00

Proba scrisă :  19.10.2020– ora 15.00

Interviu :   20.10.2020 – ora 15.00

BIBLIOGRAFIE

–         Legea nr. 1/2011-Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

–         Legea 53//2003 – Codul muncii, actualizată;

–         Ordinul nr. 5447/31.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar ;

–         Ordinul nr. 261/2007 cu modificările şi completările ulterioare, actualizat pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea dezinfectia si sterilizarea

–  Normele de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea,odihna și recreerea copiilor și tinerilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății  nr. 1456 din 25.08.2020 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 787 din 28 august 2020.

–         Norme de prevenire și stingere a incendiilor specifice unităților cu profil de învățământ   emise de Ministerul Educaţiei Naționale , martie 2020, cu modificările și completările ulterioare

–         Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare;

     Dosarele de înscriere la concurs se vor depune, la sediul  unității G.P.P „FLOARE DE COLT”  Piteşti, str. Constructorilor nr. 2A, în perioada 25.09.2020-09.10.2020,luni-vineri-  orele 9:00- 15:00

Informații suplimentare la sediul unității, persoana de contact: 

Teodor Minciuna- tel. 0766089670 , de luni pana vineri intre orele 9,00-15,00

Probele de concurs și datele în care se vor desfășura sunt următoarele:

ETAPA DE CONCURS DATA/PERIOADA
Publicarea concursului 25.09.2020
Depunerea dosarelor 25.09.2020- 09.10.2020
Selectia dosarelor 12.10.2020 ora 11.00
Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor 12.10.2020 ora 12.00
Depunerea contestatiilor în urma selecției dosarelor 12.10.2020, ora 12.00-14.00
Afisarea rezultatelor în urma contestatiilor selecției dosarelor 12.10.2020 ora 15.00
Proba scrisă 19.10.2020, ora 15.00
Afișarea rezultatelor în urma probei scrise 19.10.2020, ora 16.00
Depunerea contestatiilor în urma rezultatelor de la proba scrisă 20.10.2020 ora 9.00-11.00
Afisarea rezultatelor în urma contestatiilor rezultatelor de la proba scrisă 20.10.2020, ora 12.00
Proba de interviu 20.10.2020, ora 15.00
Afisarea rezultatelor la interviu 20.10.2020, ora 16,00
Afisarea rezultatelor finale 21.10.2020 ora 16.00

DIRECTOR,

Teodor MINCIUNĂ

——————————————————————————————————————————

ANUNT DEPUNERI SOLICITARI GRADINITA DE VARA 2020

Detalii in anuntul postat aici.

———————————————————————————————————————————-

          În contextul epidemiologic actual vă comunicăm faptul că, începând cu data de 12.03.2020, Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț” Pitești a adoptat următoarele măsuri:

  • se suspendă activitățile de relații cu publicul din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit „Floare de Colț” Pitești.
  • petițiile  și solicitările  se pot trimite  în  această perioadă, exclusiv online,  la adresa de e-mail : gpp5pitesti@yahoo.com .
  • toate audiențele  se vor realiza telefonic la numarul de telefon: 0766089670, în intervalul orar 10.00-14.00.

Aceste măsuri se vor aplica până la data de 22.03.2020, cu posibilitatea de prelungire.

Update: Având în vedere Decretul nr. 195 din 16.03.2020 publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 212 din 16.03.2020, măsura se prelungește cu încă 30 de zile, pe perioada declarării stării de urgență.

UPDATE 2: Având în vedere Decretul nr. 240 din 14.04.2020 publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 311 din 14.04.2020, măsurile se vor aplica până la data de 15.05.2020 , pe perioada declarării stării de urgență.

De asemenea, în această perioadă sunt suspendate toate procedurile privind reînscrierea și înscrierea copiilor în grădiniță.

Lista posturi vacante/rezervate pentru anul scolar 2018-2019

Lista posturilor vacante rezervate/vacante pentru anul scolar 2018-2019.

Rezultate selectie dosare concurs ingrijitor si magaziner

Rezultatele aici.

Postat 17.11.2017

————————————————————————————————————-

ANUNT CONCURS ANGAJARE MAGAZINER SI INGRIJITOARE

Grădinița cu Program Prelungit „FLOARE DE COLT” Pitești     organizează

concurs/examen pentru ocuparea posturilor contractuale temporar vacante de:

 MAGAZINER I M – 1/2 NORMA SI INGRIJITOR I  M/G- 1 NORMA 

Detalii aici.

Postat : 09.11.2017

—————————————————————————————

Rezultate finale concurs angajare ingrijitor grupa

Detalii aici.

…………………………………………………………………….

Rezultate interviu concurs angajare ingrijitor grupa

 Detalii aici.

………………………………………………………………….

Rezultate proba scrisa concurs angajare ingrijitor grupa

Detalii aici.

……………………………………………………………………

Anunt modificare calendar concurs ingrijitoare

Detalii aici.

……………………………………………………………..

Rezultate selecție dosare concurs ingrijitoare

Detalii aici.

………………………………………,……………………

ANUNT ANGAJARE INGRIJITOR PERIOADA DETERMINATA iulie-august 2017

DETALII  aici.

Postat in data de 14.07.2017

———————————————————————————————

REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS EDUCATOARE -06.03.2017

DETALII  aici.

—————————————————————————————-

REZULTATE INSPECTIE LA CLASA

Rezultate aici.

________________________________________________________________________________________

REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS EDUCATOARE

Detalii aici.

_________________________________________________________________________

ANUNT CONCURS EDUCATOARE 06.03.2017

DETALII  AICI.

CERERE DE INSCRIERE SI ACTE NECESARE DOSAR AICI.

BIBLIOGRAFIE AICI.

Postat la data de 21.02.2017

———————————————————————————————————————————–

ANUNT CONCURS 11 NOIEMBRIE 2016.

 Gradinita cu Program Prelungit „FLOARE DE COLT” anunta concurs pentru ocuparea postului de muncitor (ajutor bucatar)  in data de 11.11.2016.

Perioada depunere dosare 26.10- 02.11.2016.

Mai multe detalii  aici. 

Postat la data de 25.10.2016

ANUNT CONCURS ANGAJARE 22 IUNIE 2016

        Gradinita cu Program Prelungit „FLOARE DE COLT” anunta concurs pentru ocuparea posturilor de MAGAZINER M1 si INGRIJITOR 1M  in data de 22.06.2016. Perioada depunere dosare 01.06- 15.06.2016.

Mai multe detalii  aici.

Postat la data de 31.05.2016

REÎNSCRIEREA COPIILOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017

În perioada 10-18 mai 2016 va avea loc reînscrierea copiilor pentru anul școlar 2016-2017.

Detalii în atașamente.

Anunt reînscriere.

Cerere reînscriere.

Anexa la cererea de reînscriere.

Contract educațional.

NR.134/C  DIN 02.02.2016

    ANUNT

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE DE COLT”

ORGANIZEAZA EXAMEN DE PROMOVARE DUPA CUM URMEAZA:

  1. 1.     de pe functia de muncitor III, G pe functia de muncitor II, G – 2 posturi;

   2.  de pe functia de muncitor II, G pe functia de muncitor I, G – 2 posturi.

Examenul de promovare se organizeaza in conformitate cu H.G. nr. 1027/2014 pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286/2011, precum si in conformitate cu O.M. nr.5138/15.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de promovare a personalului contractual.

Examenul de promovare va avea loc miercuri 17 februarie 2016 la ora 10.00 la sediul unitatii noastre si va consta intr-o proba scrisa. 

          BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA  :

-Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

-Legeanr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca ;

-H.G.nr.1425/2006 Norme de aplicare a legii 319/2006 ;

– Legea nr.307/2006 privind apararea contra incendiilor  .

    ANUNT

Gradinita cu Program Prelungit „FLOARE DE COLT”

Anunta concurs

Pentru ocuparea postului de MUNCITOR CALIFICAT I

În conformitate cu H.G. nr. 1027/2014 pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

G.P.P „FLOARE DE COLT ”  Piteşti

organizează

concurs/examen pentru ocuparea postului temporar vacant de MUNCITOR CALIFICAT I PE PERIOADA DETERMINATA-1 AN

I. Condiţii de participare :

            – Pregatirea profesionala impusa ocupantului postului:

  • diplomă de absolvire a liceului sau școlii profesionale;
  • certificat de calificare în meseria de bucatar

                        II. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:

OPIS in 2 exemplare

            1. cerere de înscriere;

            2. copia actului de identitate/buletin identitate;

            3. copii legalizate la notariat dupa actele de studii (adeverinta, diploma de licenta, foaie matricola, diploma de bacalaureat);

            4. copia certificatului de naştere;

            5. copia certificatului de căsătorie;

            6.copia carnetului de muncă , conform cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

            7. cazier judiciar;

            8. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate (de la medicul de familie)

            9. recomandare de la ultimul loc de muncă;

            10. curriculum vitae .

III. Probele de concurs:

–          Selectia dosarelor de inscriere – 09decembrie 2015 – ora 14.00;

–          Proba scrisa – 17 decembrie 2015 – ora 10.00;

–          Interviu – 21 decembrie 2015 – ora 10.00.

BIBLIOGRAFIE :

-Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

-Legeanr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca ;

-ORDINUL nr. 261 din 6 februarie 2007 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare

–       Dosarele de înscriere la concurs se vor depune, la sediul  unitatii G.P.P „FLOARE DE COLT”  Piteşti, str. Constructorilor, Nr. 2A, in perioada 23 NOIEMBRIE -09 DECEMBRIE  2015, orele 10- 14.00.

Informatii suplimentare la sediul unitatii, persoana de contact  DUMITRU MARIA ,TEL 0248/250607

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS HG. 1027/2014  PENTRU  POSTUL DE MUNCITOR CALIFICAT I-perioada determinata

Conditiile pe care trebuie sa le indeplinasca persoana care se va inscrie la concurs:

–          Sa fie cetatean roman;

–          Sa cunoasca limba romana scris si vorbit;

–          Sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale;

–          Capacitate deplina de exercitiu;

–          O sanatate corespunzatoare postului;

–          Sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte care l-ar face incompatibil cu functia pentru care candideaza;

–          Sa indeplineasca conditiile de studii cerute pentru ocuparea postului

–          Sa prezinte o recomandare de la ultimul loc de munca.

Dosarul de inscriere la concursul pentru ocuparea postului de MUNCITOR I va contine:

–          Cerere de inscriere;

–          Copie xerox carte identitate/buletin de identitate si originalul;

–          Copie xerox dupa certificatul de nastere, certificatul de casatorie si original;

–          Copii legalizate la notariat dupa actele de studii (diploma licenta, foaie matricola);

–          Cazier judiciar;

–          Curricululm vitae;

–          Adeverinta vechime;

–          Recomandare de la ultimul loc de munca;

–          Adeverinta medicala, din care sa rezulte ca solicitantul este apt pentru a muncii in postul de MUNCITOR I.

Documentele solicitate se indosariaza, in ordinea mentionata, intr-un dosar cu sina care va fi inregistrat la secretariat.

Cerinte generale si specifice:

–          diplomă de absolvire a liceului sau școlii profesionale;

–          certificat de calificare în meseria bucatar

–         Probele de concurs si datele in care se vor desfasura sunt urmatoarele:

       –     Dosarele se depun la sediul unitatii GPP FLOARE DE COLT  PITESTI, in perioada 23 NOIEMBRIE-9 DECEMBRIE 2015  , orele 10.00- 14.00.

–          Selectia dosarelor 10.12.2015,ora 14.00

–          Depunere contestatii pana pe 11.12.2015, ora  – 10.00

–          Rezultat contestatii 11.12.2015, ora 15.00

–          Proba scrisa 17.12.2015, ora 10.00

–          Raspuns proba scrisa 17.12.2015 ora 14.00

–          Contestatii proba scrisa pana pe 18.12.2015, ora 14.00

–          Rezultat contestatiilor proba scrisa – 18.12.2015, ora 16.00

–          Interviu – 21.12.2015, ora 10.00

–          Contestatii interviu pana pe – 22.12.2015, ora 10.00

–          Rezultatul contestatiilor la interviu 22.12.2015, ora 13.00

–          Rezultat final al concursului 22.12.2015, ora 15.00

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI

-muncitor calificat pentru BUCATARIE

Descrierea postului

–          să asigure pregătirea hranei prescoarilor conform Listei zilnice de alimente;

–         gestionarea alimentelor primite de la magazie până în momentul servirii mesei la prescoari;

–         răspunde de gestionarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din bucatarie;

–         răspunde de asigurarea curăţeniei şi a igienei în bucătărie,

–         urmăreşte zilnic termenele de valabilitate a alimentelor primite şi semnalează prompt orice neregulă, conform condiţiilor prevăzute de organele sanitare;

–         respectă orarul de servire a mesei;

–         respectă normele PSI şi NTSM caracteristice locului de muncă;

–         execută orice alte sarcini primite de la şeful direct sau de la conducerea şcolii;